MDB-കെയർ

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പോലെയാണ്.
ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

Login

MDB-കെയർ

Health insurance is like the grace of God . It will help you in your time of need

Login

MDB-കെയർ

ധന്വന്തരി മൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു

Login
service-image

പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദേശം

മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ നിരവധി കാലത്തെ സ്വപ്നമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാവുന്നു എന്നതിലുള്ള സന്തോഷം താങ്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ അതിയായ ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏറെ പിന്നിലായിരുന്ന ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെ മറ്റേതു മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ശരാശരി നിലവാരത്തിനൊപ്പം എത്തിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനെയും ദേവസ്വംബോർഡിൻ്റെയും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തെയും കേവലം ആരാധനാലയം എന്നതിനപ്പുറം അതാത് പ്രദേശത്തിൻറെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പദ്ധതികളുടെയെല്ലാം വിജയത്തിനായി മറ്റാരെക്കാളും മുൻ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ. ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കിടയിലെ സംതൃപ്തിയും പ്രവർത്തനരംഗത്തെ അർപ്പണബോധവും ആത്മാർത്ഥതയും പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ നിലയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ള ഈ പദ്ധതി പ്രസക്തമാകുന്നത്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനായി എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരികളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതി ഒരു മാതൃകാ പദ്ധതിയായി മാറുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു

ഭരണകൂടം  

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം 1956 (1956 ലെ നിയമം നമ്പർ 37) പാസാക്കിയ ശേഷം, മലബാർ ജില്ല, ലക്കാഡീവ്സ് ദ്വീപുകളും മിനിക്കോയ്, ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയിലെ കാസർകോട് താലൂക്കും ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മലബാർ ജില്ലയായി അറിയപ്പെട്ടു. നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും കൊച്ചിയുടെയും. കേരള സർവീസ് റൂൾ ആക്ടിന്റെ പതിനൊന്നാം ഭാഗത്തിലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ക്ലോസിന്റെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, മദ്രാസ് എച്ച്ആർ & സിഇ ആക്റ്റ് 1926 കേരള സർക്കാരിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേൽനോട്ട നിയന്ത്രണത്തിലായി, അതിനാൽ എച്ച്ആർ & സിഇ (അഡ്‌മൻ) വകുപ്പിന് കീഴിലായി. മുൻ ക്ഷേത്രഭരണത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളും കടന്നുകയറ്റങ്ങളും പരമ്പരാഗത വശങ്ങളും 1951-ലെ XIX-ലെ നിയമത്തെ എച്ച്ആർ & സിഇ ഭരണത്തിന്റെ രൂപീകരണ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് മാറ്റി. 2008-ലെ എച്ച്ആർ & സിഇ (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (ഓർഡിനൻസ്) വഴി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ, മതപരവും ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്‌മെന്റുകളുടെ നിയമവും കുറച്ച് കാലമായി വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമായിട്ടില്ല. 2008-ലെ നമ്പർ 2). ഇത് വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മദ്രാസ് എച്ച്ആർ & സിഇ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2008 (2008 ലെ നിയമം നമ്പർ 31) ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 9 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് 2008 ഒക്ടോബർ 2 ന് അധികാരമേറ്റു.

MDB STANDING COMMITTEES

doctor

Sri.M.R.Murali

Chairman,
FINANCE & RESOURCE MOBILIZATION

doctor

Sri.

Chairman,
ESTABLISHMENT, ARTS & DEVOTIONAL SERVICE

doctor

Sri.

Chairman,
WORKS, DEVELOPMENT & ENVIRONMENT

Malabar Devaswom Board Members

Prajeeshthuruthiyil
Sri. Prajeesh Thuruthiyil

Member

janardhanan
Sri.Janardhanan
 

Member

sudhakumari
Smt. Sudhakumari
  

Member

ramachandran
Sri.K.Ramachandran
  

Member

saeendran
Sri. T.N.K Saseendran  

Member

ramaswamy
Sri. A Ramaswami
  

Member